Västergötlands Botaniska förening

 

främjar kännedomen om Västergötlands flora

Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017

 

Webmaster Lennart Sundh

Exkursioner 2019

 

Programmet för 2019 kommer under vintern.

 

Exkursioner 2018

 

Nedanstående program gällde för perioden april 2018-september 2018.

 

 

För exkursionerna gäller:

• Deltagande i exkursion bör – om inte annat anges – anmälas till Johan Grudemo, 0725-03 23 20, gärna med SMS. Ange vilken exkursion det gäller, namn, telefon samt om du har tillgång till bil och kan ta med passagerare. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull – och om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om de är flera). Endast de som är anmälda kan informeras om sena ändringar i programmet eller om exkursionen skulle behöva ställas in (kontrollera gärna även på www.bfig.se eller

Botanik i Väst på Facebook). Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg.

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. Glöm inte lupp och anteckningsbok!

• Ta med matsäck – även på kvällsturerna, om du så önskar.

• Samlingstiderna avser tid för avfärd, så var på plats i tillräckligt god tid innan.

• Samåk i största möjliga utsträckning; på många lokaler är parkeringsmöjligheterna begränsade.

• Rekommenderad ersättning till bilägaren är 24 kronor per mil, att fördelas mellan alla i bilen (alltså även föraren), om inte annat har avtalats.

• Kontrollera kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning; om så skett gäller normalt de tidsmässigt närmaste avgångarna.

• Vi har två olika samlingsplatser för samåkning i år, Botanhuset som tidigare och på kvällstid vanligen Margreteberg. Det är en ljusgul trävilla belägen på Margretebergsgatan 4 och västsydväst om hållplatsen Botaniska Trädgården, bort mot Slottsskogsvallens idrottsplats. Här finns gott om plats för bilar, och man kan vända igen utanför ”tullarna”. Till några av exkursionerna finns goda allmänna kommunikationer; då anges ingen samåkningsplats.

• Till exkursionerna är även icke medlemmar välkomna att följa med, men vid begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.

• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-58 31 41), Lasse Johnson (0767-66 82 20), Birgitta Lindqvist (0701-73 62 14) eller direkt till exkursionsledaren.

 

PROGRAM

 

Lördag 21 april: Lavexkursion med Lars Arvidsson till Marstrandsön. Här finns

en varierad lavflora med både kalkpåverkad sten och surare underlag, både öppen mark

och lövskog samt inte minst den strandnära lavfloran. Vi förväntas hitta intressanta arter

som Leptogium plicatile (smal skinnlav), L. magnussonii (kustskinnlav), Normandina

pulchella (mussellav), Nephroma laevigatum (västlig njurlav), Parmelia ernstiae

(daggfärglav), Acarospora molybdina (atlantspricklav), Caloplaca decipiens (matt

orangelav) och C. verruculifera (grynig orangelav). Knappa 2 km vandring i delvis

kuperad terräng men på god stig. Ingen samling i Göteborg för samåkning. Tåg avgår

kl 8:40 från Centralstationen med byte till buss i Ytterby och med ankomst kl 9:35.

Samling vid färjan till Marstrand kl 9:40. Anmälan till Lars Arvidsson 0706-88 93 45

senast 20 april.

 

Tisdag 24 april: Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd

av Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör

vi kunna få se gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och

lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i

Botaniska trädgården kl 17:30. Ingen anmälan. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

 

Lördag 28 april: Vårexkursion ledd av Birgitta Lindqvist till Västerplana storäng,

ett naturreservat på sydvästra delen av Kinnekulle. Vi vandrar genom lummig lövskog

och betade hagmarker, ca 3 km i lätt men något fuktig terräng – bra med stövlar. Denna

vackra plats besökte Linné en gång 1746. Vi går på en stig ovanför den drygt 20 m höga

sandstenskleven som stupar ner mot Vänern. Här finns också rester från bronsåldern. Vi

kommer att titta på skillnaden mellan smånunneört och sloknunneört. Vidare får vi se

underviol, buskviol, gulsippa, dvärgvårlök, trolldruva, desmeknopp och skogsbingel.

Kanske får vi också se några tidigt blommande ramslökar, som senare blommar i

riklig mängd. Samling Botanhuset kl 7:45 och på parkeringen vid reservatet kl 10:00

(6495180, 1355990) utmed vägen mellan Blomberg och Hjelmsäter. Parkeringen är

begränsad, samåkning rekommenderas. Anmälan till Birgitta Lindqvist (0701-73 62 14)

senast 26 april. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

 

Måndag 7 maj: Kvällsutflykt till Årekärrslunden under ledning av Aimon Niklasson.

Gulsipporna bör blomma som bäst, medan blåsippan och kanske även vitsipporna börjar

bli överblommade. Vätteros, trolldruva, ormbär, lundslok och flera ädla lövträd kommer

vi att få se. Du får lära dig att skilja på gulsippa och snart blommande majsmörblomma.

Vi tittar närmare på några vanliga lavar, levermossor och kuddformigt växande

bladmossor, lyssnar på fågelsången och försöker uppleva allt som en helhet. Ca 1 km

vandring i lätt terräng. Samling Margreteberg kl 17:30 och på naturreservatsparkeringen

väster om Årekärr kl 18:00. Gärna lupp! Anmälan senast 6 maj. Samarrangemang med

Västkuststiftelsen.

 

Söndag 13 maj: Heldagsutflykt till Vallerö under ledning av Tore Mattsson och

Olle Molander. Vallerö ligger längst åt norr i det pärlband av öar som ligger mellan

Måseskär och Hermanö. Ön innehåller en mosaik av naturtyper som hällmarker,

torrbackar, fuktängar, fukthedsänkor och skalstränder. Genom rikedomen av skal i

marken finns här en rik flora med ängsnycklar och kärrknipprot. I maj kan vi njuta

av blomprakten av gullviva, grusbräcka, lundtrav, vårvicker, intressanta sandmaskrosor

och andra vårblommor på de genom kreatursbete välhävdade markerna på ön. Terrängen är blandad men ganska lättgången. Ta gärna med kikare, chansen är stor att vi träffar på exklusiva fåglar på sträck norrut. Vi åker till ön med taxibåt från Hälleviksstrand. Samling Botanhuset kl 8:40 och vid Hälleviksstrands brygga kl 10:00. Kostnad per person för båtresa tur och retur ca 200-250 kr vid full båt. Begränsat deltagarantal. Anmälan till Tore Mattsson (0730-89 00 38) senast 6 maj.

 

Torsdag 17 maj: Kvällsexkursion med Ragnhild Crawford för att njuta av vårväxter

runt den vackra fästningsruinen på Ragnhildsholmen. Här växer skogslök, kummin,

myskgräs, mandelblomma och tuvstarr, ibland också den ståtliga rockentraven. Med

lite tur så är grusbräckan i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling Margreteberg

kl 17:15 och vid Ragnhildsholmens P-plats kl 18:00. Anmälan senast 15 maj.

Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

 

Söndag 20 maj: Heldagsexkursion till Brattön i Hakefjorden med Erik Ljungstrand

och Kenneth Bergerson. Från toppen av Blåkulla har vi en enastående utsikt, och ur

öns mycket rika flora ser vi särskilt glansbräken, rosenrot, klippoxel och vårvial. Ca 3

km vandring i rejält kuperad terräng. Samling vid Botanhuset kl 7:30, vid Rörtångens

parkering kl 8:45 och vid Rörtångens brygga kl 8:55. Båt till Östra Brattön avgår kl

9:05. Färjetider bör kontrolleras. Anmälan senast 18 maj.

 

Tisdag 22 maj: Under en kvällsutflykt tar Börje Wernersson oss med i de natursköna

omgivningarna vid Tjolöholms slott söder om Kungsbacka. Vi går genom vacker

lundvegetation öster om slottet, med ädellövträd, tandrot, lundslok och violer, och vi

bekantar oss med fröinkomlingar runt parkens damm, som vitfryle och parkgröe. Där finns även bitterskråp, men det är utblommat så här års. Vidare studerar vi strandvegetationen invid slottet och lövskogen väster därom, där vi hoppas hitta gullpudra och blåsippa. Vi kommer att kunna njuta av fågelsång under vandringen. Samling Margreteberg kl 17:00 och kl 18:00 på parkeringen vid fågeltornet (sydöst om slottet vid viken), där vi kan stå utan kostnad. Anmälan senast 22 maj till Börje Wernersson (0737-25 56 78). Samarrangemang med Hallands Botaniska förening.

 

Lördag 26 maj: En svedjenäve- och låsbräkenexkursion till Forshem under ledning

av Olof Janson. Heldag eller så länge du önskar. Vi tittar på ett markberett hygge, där

det hösten 2017 fanns ca 1 000 svedjenäveplantor, varav ca 200 blommade. De som inte

blommade då beräknas blomma i maj-juni i den mån inte dovhjortarna betat bort dem

under vintern. Skulle vårens naturvårdsbränning av en låsbräken-sanddyn i Forshem

med två arter på 90-talet bli framgångsrik så fortsätter vi med den. Därefter väntar torra

betesfållor med nyupptäckta lokaler av två låsbräkenarter (rut- och månlåsbräken) i

Björsäter, Lugnås, Väring och Ryd. Vi beser också en sommarstugetomt i Björsäter med

en 3000-hövdad månlåsbräkensamling. Efter att ha besökt dessa lokaler kan du själv

gå på låsbräkenjakt i fina betesmarker! Det är bara att lära sig biotoperna! Samling kl

10:00 vid Forshems kyrka. Anmälan senast 24 maj till Olof Janson (0705-69 03 86). För

deltagare från Göteborgstrakten gäller samling vid Botanhuset kl 7:30 och anmälan till

Johan Grudemo (0725-03 23 20).

 

Fredag 1 juni – onsdag 6 juni: Långexkursion till försommarfagra Öland och

Småland. Under ledning av Ulla-Britt Andersson och Thomas Gunnarsson börjar vi på Öland med Gråborgs slåtteräng och fortsätter med alvarvandring öster om Vickleby. På lördagen besöker vi ädellövskog och allmogeåker vid Karum, sandstäppen vid Gårdby,

sjömarken vid Stenåsabadet och alvaret öster eller väster om Möckelmossen. På söndag

tittar vi på vresalm och döda lundalmar vid Betängen, storviol öster om Kalkstad och

besöker Nötbrunnskärret vid Jordtorpsåsen. På måndag morgon lämnar vi Öland och beger oss till Kalmartrakten, där Tomas Burén visar runt. Vi besöker en lokal med arter typiska för strandängar vid Kalmarsund, som strandtåg, strandkämpar, bunge, klöverärt och segstarr. Vi kommer också att åka till en å med sumpviol, som har ett av sina svenska utbredningsområden i sydöstra Småland. På eftermiddagen kör vi vidare till Växjötrakten. På tisdagen visar oss Uno Pettersson ”Biparadiset” i Bokhultets naturreservat nära Växjö. Detta har anlagts för att kompensera för förlust av insektsbiotoper vid bebyggelse, då närområdet hyser ett mycket stort antal solitära bin och en rik fjärilsfauna. Därefter ser vi en slåtteräng vid Tusshult i Notteryd. Ängen, där slåtter pågått årligen i mer än 25 år, ligger på en sluttning ner mot Lövsjön, och där får vi förutom slåtterängsväxter se den sällsynta backmåran.

 

På nationaldagen visar oss Sven G Nilsson Stenbrohult och Höö naturreservat vid

Möckeln. Han berättar om områdets historia, naturvärden och olika skötselexperiment

för att gynna en blomrik äng. Särskilt i slåtterängarna finns mycket att se. Vi bor tre nätter på Eksgården i Gårdby på Öland och två nätter på Växjö vandrarhem Evedal. Kostnaden per person för boende (huvudsakligen i 2-bäddsrum), frukost,

lunchsmörgås och exkursionsledning beräknas bli ca 3 000 kr. För middagar – i

anslutning till boendet – tillkommer 150-250 kr per dag och för bilresor cirka 750 kr

vid 4 i bilen. Deltagarantalet är maximerat till 22 personer; vid överanmälan får de

sist anmälda utgå. Bindande skriftlig anmälan ska ske senast den 26 mars till Lasse

Johnson per mail till lassepahaller@gmail.com eller brev till Sundsbyvägen 101, 471 93

Kållekärr. Utförligare program sänds till de anmälda under maj. Observera: Denna resa

är öppen endast för medlemmar i BFiG eller VBF.

 

 

Söndag 17 juni: De Vilda Blommornas Dag; se separat flik.

 

Söndag 24 juni: Heldagsexkursion under ledning av Alf-Rune Sandberg till Gåshult

i Bredared och Häljared i Dalsjöfors. Längst ut i Bredared ligger Gåshult. Här har

tidigare bedrivits jordbruk på ålderdomligt sätt av ägaren Bengt Moqvist. Har vi tur kan vi finna vildlin, darrgräs, kattfot, rotfibbla, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe och

slåtterfibbla. I närheten kan vi besöka en trädgård, som sköts exemplariskt av Sven

Vemmeus (trädgårdsamatör). I Sjuhäradsbygden saknas nästan helt orkidékärr. Ett litet sådant finns i Häljared. Där kan vi finna ängsnycklar, slåtterblomma, kärrspira och ängsstarr. Stövlar är nödvändigt. Matsäck för två uppehåll. Samling Botanhuset kl 8:45 och vid Bredareds kyrka kl 10:00. Anmälan till Birgitta Lindqvist (0701-73 62 14) senast 22 juni.

 

Lördag 30 juni: Heldagsexkursion till två pärlor i västra Skaraborg. Vi börjar

i Ranahults naturreservat (6446887,1342789), Larvs socken, Vara, där Tomas

Lindström (0708-40 31 28) guidar oss. Reservatet består av två blomsterrika slåtterängar samt öppna eller trädbevuxna betesmarker. I slåtterängarna hittar vi svinrot, späd ögontröst, ängsnattviol, ormrot, slåttergubbe, slåtterfibbla och vildlin. Reservatet har närmare 200 hamlade lövträd. Ca 1 km vandring i lätt terräng.

 

Efter paus beger vi oss till Baltorp (6448628, 1324147), Barne Åsaka, Essunga, där markägaren Ove Eriksson tar emot. I ängsmarkerna runt gården möter oss en rik flora med slåttergubbar, fibblor och höskallra samt, i fuktigare partier, granspira, hönsbär och klockgentiana. Samling Botanhuset kl 8:15 och samling i Ranahult kl 10:00. Ranahult nås bäst från vägen mellan Fåglavik och Larv. Ca 2 km N Fåglavik finns en skylt som visar till reservatet, ca 4 km. Anmälan till Birgitta Lindqvist (0701-73 62 14) senast 28 juni. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

 

Onsdag 4-8 juli: Botanikdagarna i Västmanland; se program i SBT.

 

Söndag 29 juli: Sensommarexkursion till Ålleberg med Lennart Sundh. Från

Predikstolen på Ålleberg uttryckte Linné att ”prospekten var artig”. Vi njuter också av

utsikten och ägnar oss åt tistelsnyltrot och fältgentiana som hör till de mest intressanta

arterna. Hinner vi så kanske vi ger Trosseberg väster om berget en chans. Undantaget

fjädergräs finns chans att se alla Falbygdens stäppängsväxter samt luktvicker, säfferot

och puktörne, här på sin enda falbygdslokal. Ca 5 km vandring i huvudsakligen

lätt terräng, dock med inslag av uppförsbackar. Samling Botanhuset kl 8:00 och på

rastplatsen vid “Ållebergs änne” (6448567, 1370717) kl 10:00. Anmälan till Birgitta

Lindqvist (0701-73 62 14) senast 27 juli. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

 

Lördag 4 augusti: Heldagsutfärd till Vrångö i Göteborgs södra skärgård med Lars

Erik Norbäck, 0703-63 97 37. Södra delen av ön hyser Västergötlands enda bestånd

av martorn. Strandmalört liksom marrisp är pålitliga men vi spanar efter knutört och rödlånke. I trakten av hamnen på västra sidan brukar strandbeta och odört vara

regelbundna. Vid en vik i norr finns ett bestånd av krissla, som inte är så vanlig i

Göteborgstrakten. Ca 8 km vandring i mestadels lätt terräng; matsäck rekommenderas.

Samling vid Saltholmens färjeläge kl 8:00 eller närmaste färjetid. Ingen anmälan.

Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

 

Söndag 12 augusti: Dagsutflykt till Vallda Sandö med Johan Grudemo. Vi vandrar

över strandängarna och går stigen runt halvön förbi stränderna i väster. Vi hoppas kunna

hitta saltmålla och marrisp samt många andra fina havsstrandsväxter. Vandring ca 7 km

i mestadels lätt terräng, men vi måste också ta oss förbi ett bergigt område utan någon

stig. Samling vid Margreteberg kl 9:15 och vid parkeringen till Vallda Sandö kl 10:00.

Anmälan senast 10 augusti.

 

Måndag 20 augusti: Kvällsexkursion längs Nordre älv under ledning av Hans

Starnberg. Vi vandrar ca 1,5 km utmed Hisingsstranden strax söder om Kornhalls

färja. I den frodiga strandvegetationen hoppas vi finna vattenstånds, vattenskräppa,

rörsvingel, stallört, tiggarranunkel och höstlånke; den sistnämnda på sin för närvarande

enda kända växtplats i Bohuslän. Vi kommer också att passera en bergknalle med

intressant torrängsflora, som tre fetknoppsarter, brudbröd, ängsstarr, sandlök och trift.

Stövlar rekommenderas liksom kvällsfika. Samling Margreteberg kl 17:15 och vid

busshållplatsen Kornhalls färja kl 18:00. Buss 37 går från Hjalmar Brantingsplatsen

kl 17:27 (kontrollera tiden). Anmälan senast 18 augusti. Samarrangemang med

Västkuststiftelsen.

 

Lördag 25 augusti: Sensommarexkursion till Ramsvikslandet med Evastina

Blomgren. Vi kommer att besöka tre olika platser på Ramsvikslandet N om Kungshamn

och Smögen och vi förflyttar oss mellan dem med hjälp av egna bilar. Skalpåverkade

betesmarker innanför Haby bukt, mer hedartad vegetation vid Myrmoen och stränder

vid Grosshamn väntar på oss för att visa upp sina typiska växter och en del specialiteter.

Om vädergudarna står oss bi kan vi glädja oss åt fyra olika gentianor i blom: ängs-,

sump-, fält- och kustgentiana. Förutom allt annat som havsstränder och betesmarker

bjuder på bör vi också kunna få se klotgräs, jordtistel, sjötåtel och mängder av

ljungögontröst. Ta med fika för åtminstone två matpauser. Samåkning från Botanhuset

kl 8:00. Samling vid parkeringsplatsen innanför Haby bukt kl 10:00. Anmälan senast 23

augusti. Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Om vädret tillåter avslutar vi dagen med en båttur till Långö Lösa Tångar för att se portlakmållan. Begränsat deltagarantal. En mindre kostnad tillkommer. Föranmälan ang båttur till Evastina Blomgren (0730-38 04 89) senast 20 augusti.

 

Söndag 2 september: En exkursion i Slottsskogen ledd av Johan Ennerfelt, där vi

tittar på minor, galler, gnagspår och andra tecken på att det finns många varelser i naturen som lever på, av och inte minst inuti växter. Bakterier, virus, svampar, kvalster,

myggor, skalbaggar, fjärilar med flera orsakar galler och andra spår på växter. Det här

är med andra ord kanske den bredaste exkursionen i årets program. Vi lär oss att många

”osynliga kryp” skapar vackra spår som är lätta att känna igen och förundras av det lilla

ekosystem som kan finnas i ett enda blad. Om det dyker upp några spännande växter

(som inte håller på att ätas upp!) under vår vandring så tittar vi på dem också. Samling

vid spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården kl 10:00. Anmälan senast 31 augusti.