Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

                       Tånga hed, Vårgårda. Besöksmål nr 26.


Aktuellt

Årsmöte
Västergötlands Botaniska Förening


Dagordning

Tid: Söndagen den 15 augusti kl. 10:00.


Lokal: Utomhus vid Tånga hed, Vårgårda kommun ( RT-90 643 775, 132 402)


       

 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av dagordningen

 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

 5. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för de två åren 2019 och 202

 7. Styrelsens ekonomiska redovisning för de två åren 2019 och 2020
 8. Förslag till stadgeändring angående tidpunkt för revision

 9. Revisorernas berättelse

 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

 11. Beslut om antalet styrelseledamöter

 12. Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen

 13. Val av övriga styrelseledamöter

 14. Val av två revisorer och revisorssuppleanter

 15. Val av valberedning

 16. Fastställande av årsavgiften för 2022

 17. Övriga ärenden;

a. Botaniska besöksmål i Västergötland
b. Floraväktarverksamheten
c. Hemsidan

 

Mötets avslutande

Årsmötet kommer att hållas utomhus för att minimera ev smittorisk. Mötet kommer att gälla för de två åren 2019 och 2020 och innehåller förslag till stadgeändring. Efter mötet kommer vi att guidas runt på området för att bl.a.titta på klockgentianan. 


Eget fika och matsäck medtages. Kläder efter väder.

Ev förändringar meddelas vid anmälan, på vår hemsida www.vbotaniskaforening.se eller på Facebookgruppen Botanik i Väst.


Obligatorisk anmälan senast söndag 8 augusti till Birgitta Lindqvist, tel. 0701-736214 eller per e-post: birgitta.lindqvist97@gmail.com.

 


Botaniska besöksmål i Västergötland


Boken Botaniska besöksmål i Västergötland är nu tryckt och klar. Boken släpptes den 6 april på Trandansen, Hornborgasjön, Falköping. I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 35 kommuner. Här finns välkända naturreservat såväl som mindre kända naturområden. Mer än 900 växter nämns och 316 foton av växter och miljöer underlättar besöken. De 112 kartorna visar lämpliga vandringsleder genom varje naturområde. Boken omfattar 294 sidor och är linnetrådsbunden i hårdband.


På varje uppslag ges en kort beskrivning av varje besöksmål och hur man kommer dit. Här finns upptecknade arter som man kan finna på angivna ställen vid lämplig årstid, liksom en orienteringskarta med föreslagen rutt samt bilder på området och ofta dess karaktärsväxt.

GPS-punkter för t.ex. parkering och intressanta växtplatser anges.


Boken köps med fördel direkt av styrelsemedlemmar och ombud i Västergötlands Botaniska Förening för 200:-. Boken kan också beställes genom att sätta in 280:- (inkl. porto) på bankgiro 5155-4400. Ange ”GUIDEN” samt namn och adress.


ÅRETS VÄXT - TIBAST!


Glöm inte att rapportera era aktuella fynd av tibast.


Prioriterad art 2018 och 2019 för floraväktarna i Västergötland har varit strandlummer. Fortsätt gärna 2020 att rapportera den och även de hotade arterna mosippa, backsippa, slåttergubbe, fältgentiana och ryl. Kom ihåg: Det som inte rapporterats till Artportalen ”finns inte”! Därför kan myndigheter och andra i god tro tillåta att områden exploateras eller på annat sätt förstörs, där det finns en lokal för en eller flera skyddsvärda arter. Bli gärna floraväktare så att du kan rapportera i Floraväkteriet och därmed göra en insats för naturvården!


Botanikdagarna


Förändringar i rödlistan 2020 – Västergötland


Den nya rödlistan som skall gälla i nästa 5-årsperiod släpps i slutet av april. Vi vet redan vilka de nya arterna är som kommer in i listan: EN lundäxing, VU flotagräs, småvänderot och ålgräs, NT småjungfrukam, vårstarr, backstarr, klofibbla, mörk dunört, småsnärjmåra, vippärt, flentimotej, brunag, vattenfräne, strandnarv, sylnarv, glasört, svinrot, krusfrö, säfferot, saltört, backruta, gullklöver och axveronika. Dessutom tillkommer ett antal underarter och småarter. Du får gärna börja titta på dessa och rapportera nya och gamla lokaler för dessa som alla saknas i floraväkteriet. Försvinner från rödlistan gör: RE  hängstarr EN dvärgseradella VU stor haverrot och grönskära samt nio västgötska NT-arter.  Sammantaget, inte så många försvinnande som nykomlingar.