Västergötlands Botaniska förening


främjar kännedomen om Västergötlands flora

Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Aktuellt


 

Botaniska besöksmål i Västergötland


Boken Botaniska besöksmål i Västergötland är nu tryckt och klar. Boken släpptes den 6 april på Trandansen, Hornborgasjön, Falköping. I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 35 kommuner. Här finns välkända naturreservat såväl som mindre kända naturområden. Mer än 900 växter nämns och 316 foton av växter och miljöer underlättar besöken. De 112 kartorna visar lämpliga vandringsleder genom varje naturområde. Boken omfattar 294 sidor och är linnetrådsbunden i hårdband.


På varje uppslag ges en kort beskrivning av varje besöksmål och hur man kommer dit. Här finns upptecknade arter som man kan finna på angivna ställen vid lämplig årstid, liksom en orienteringskarta med föreslagen rutt samt bilder på området och ofta dess karaktärsväxt.

GPS-punkter för t.ex. parkering och intressanta växtplatser anges.


Boken köps med fördel direkt av styrelsemedlemmar och ombud i Västergötlands Botaniska Förening för 200:-. Boken kan också beställes genom att sätta in 280:- (inkl. porto) på bankgiro 5155-4400. Ange ”GUIDEN” samt namn och adress.


ÅRETS VÄXT - Balsaminer!


De tre balsaminer som är Årets växter har väldigt olika

framtoning. Bland de tre svenska arterna i släktet

balsami­ner är springkorn ganska ovanlig och har höga

krav på sin växtplats. Blekbalsamin å andra sidan kan

vara ett besvärligt ogräs, medan slutligen jättebalsamin

är en invasiv art som bör utrotas. Vi behöver veta mer

om alla tre arternas förekomst och utbredning i Sverige. 

                                                                                                  Springkorn, Impatiens - noli-tangere


Prioriterad art 2018 och 2019 för floraväktarna i Västergötland har varit strandlummer. Fortsätt gärna 2020 att rapportera den och även de hotade arterna mosippa, backsippa, slåttergubbe, fältgentiana och ryl. Kom ihåg: Det som inte rapporterats till Artportalen ”finns inte”! Därför kan myndigheter och andra i god tro tillåta att områden exploateras eller på annat sätt förstörs, där det finns en lokal för en eller flera skyddsvärda arter. Bli gärna floraväktare så att du kan rapportera i Floraväkteriet och därmed göra en insats för naturvården!


Botanikdagarna


Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar arrangerades i år på Öland 24–28 juni.

I år blir det tredje gången som botanikdagarna ägnas åt Öland och dess unika flora.
Förändringar i rödlistan 2015 – Västergötland


Vart femte år revideras rödlistorna för de olika artgrupperna och 2015 var det dags igen. Här är ändringarna för Västergötlands del och vilken hotkategori de hamnat i eller ändrats till; Nya arter i rödlistan: Blågrönt mannagräs VU, Slåtterfibbla VU, Kösa NT, Jordtistel NT, Borsttåg NT, Åkerrödtoppa NT, Majviva NT, Pilblad NT, Backtimjan NT, Brunklöver NT, Etternässla NT, Puckelmaskros EN, Saltmaskros EN, Parvelmaskros VU + några hökfibblor.