Västergötlands Botaniska förening


främjar kännedomen om Västergötlands flora

Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Exkursioner 2020


OBS:

Med anledning av covid-19 så kommer endast vissa exkursioner att genomföras fortsättningsvis. Föranmälan krävs på samtliga exkursioner för att få information om den blir av och antalet anmälda. Tänk på att hålla avstånd! Vi följer Folkhälsans rekommendationer!


Nedanstående program gällde för perioden mars 2020-oktober 2020.


För exkursionerna gäller:


• Deltagande i exkursion bör – om inte annat anges – anmälas till Johan Grudemo, 0725-03 23 20, gärna med sms. Ange vilken exkursion det gäller, namn, telefon samt om du har tillgång till bil och kan ta med passagerare. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull – och om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om de är flera). Endast de som är anmälda kan informeras om sena ändringar i programmet eller om exkursionen skulle behöva ställas in (kontrollera gärna även på www.bfig.se eller
Botanik i Väst på Facebook). Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg.
• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. Glöm inte lupp och anteckningsbok!
• Ta med matsäck – även på kvällsturerna, om du så önskar.
• Samlingstiderna avser tid för avfärd, så var på plats i tillräckligt god tid innan.
• Samåk i största möjliga utsträckning; på många lokaler är parkeringsmöjligheterna begränsade.
• Rekommenderad ersättning till bilägaren är 24 kronor per mil, att fördelas mellan alla i bilen (alltså även föraren), om inte annat har avtalats.
• Kontrollera kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning; om så skett gäller normalt de tidsmässigt närmaste avgångarna.
• Vi har två olika samlingsplatser för samåkning även i år, Botanhuset som tidigare och på kvällstid vanligen Margreteberg. Det är en ljusgul trävilla belägen på Margretebergsgatan 4 och västsydväst om hållplatsen Botaniska Trädgården, bort mot Slottsskogsvallens idrottsplats. Här finns gott om plats för bilar, och man kan vända igen utanför ”tullarna”. Till några av exkursionerna finns goda allmänna kommunikationer; då
anges ingen samåkningsplats.
• Till exkursionerna är även icke medlemmar välkomna att följa med, men vid begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.
Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-58 31 41), Lasse Johnson (0767-66 82 20), Peter Laudon (0706-52 09 11) eller direkt till exkursionsledaren.


PROGRAM


Söndag 29 mars: Klagstorps gård strax söder om Skövde, lavexkursion under
ledning av Petter Bohman. Både för den som har kunskaper om lavar och nybörjare.
Det är ett område med stora ekar i betesmark och en del alléträd. Här växer bl.a. ett
antal rödlistade arter: liten blekspik, parasitsotlav, gul dropplav, skuggorangelav,
hjälmbrosklav samt signalarten brun nållav. Men också större och vanligare arter som
kyrkogårdslav som är landskapslav i Västergötland. Lupp är nödvändigt att ha med, en
del lavar är små. Mindre än 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid en bra parkering
längs vägen nära gården, kl 11:15. Anmälan senast 28/3 till Petter Bohman tel 0730-
27 39 62 eller för samåkning till Johan Grudemo (då samling kl. 09:00 Botanhuset).


Tisdag 14 april: Kvällspromenad genom den vackra Mössebergsparken, Falköping,
besöksmål 69 i boken Botaniska besöksmål i Västergötland. Vandringen leds av Lennart
Sundh. Blåsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör vi kunna
få se vårlök, vätteros, smånunneört, vitsippa och kanske även gulsippa i blom. Ca 2
km vandring i lätt terräng. Samling på Kurortens parkering kl. 17:30. Ingen anmälan.
Samarrangemang med Falbygdens Fågelklubb och Falbygdens naturskyddsförening.


Onsdag 22 april: Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör vi kunna få se gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i Botaniska trädgården kl. 17:30. Ingen anmälan. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Söndag 26 april: Heldagsutflykt till Årenäs, Tostekulla lövskogar vid Lygnern med Jan Kuylenstierna. Vårfloran med sippor, gullpudra, smånunneört och desmeknopp borde vara igång, och blir det ett gynnsamt år kan man nog också räkna med vätteros och spirande ramslök. Vi går mot Hallandsgränsen och rör oss genom frodiga grönstenspåverkade marker, där även kryptogamfloran är rik, med svartbräken, stenbräken och mossor. Vandringen är cirka 3 km lång och terrängen är mestadels lättgången. Samling Margreteberg kl. 9:15 och vid Fjärås kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 24 april.


Tisdag 5 maj: Vårexkursion till Bokedalen (Jonsereds station) ledd av Aimon Niklasson. Vi hoppas kunna se bland annat fågelarv, stor fetknopp, tysklönn (med tjärfläcksart), amerikansk nejlikrot, vitrapunkel, parkgröe, vitfryle, lundvårlök, desmeknopp och gullpudra medan fåglarna hälsar oss och våren välkomnas. Relativt lätt vandring ca 2 km, stövlar endast vid regn. Samling på sydsidan av järnvägsstationen (mot
fabriksområdet) ca kl 18:00. Inväntar närmaste i tid ankommande tåg från Göteborg.
Parkeringsplatser finns på båda sidorna om järnvägen. Ev. avslutar vi med sällsynt svart
nervmossa och fladdermöss. Ingen anmälan. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Lördag 9 maj: Exkursion till Hökensås, området kring Falks grav, under ledning av Gösta Börjesson. En näringsfattig lavtallskog som sedan 1975 utgör naturreservat. Artfattigt men rymmer en del exklusiviteter som mellanlummer, cypresslummer, mosippa, ryl och bergtall. Promenad 3-4 km i lätt terräng. Samlingsplats parkeringen vid Falks grav (koordinater 6435443 1400414) klockan 10:30. Anmälan senast 7 maj till Gösta Börjesson 0705-95 70 96 eller vid samåkning till Johan Grudemo (då samling 08:00 Botanhuset). Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Tisdag 12 maj: Kvällsutflykt under ledning av Marie Hurtig till Gunnebo. Parken omkring slottet är en mycket vacker miljö, och hyser därtill en rik flora med bl.a. lundstjärnblomma och gullpudra samt bland gräsfröinkomlingarna vitfryle, parkgröe och den vackra vitrapunkeln. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botanhuset kl. 17:30 och på parkeringen vid Stensjön kl. 18:00. Anmälan senast 11 maj.


Söndag 17 maj: Vårexkursion till naturreservatet Nygårds park, Västra Tunhem, ledd av Birgitta Lindqvist. Nygårds park är ett lövskogsområde som innehåller en före detta herrgårdspark och sträcker sig en bit längs Hunnebergs västra sida. Vi kommer att få se kalkgynnade växter som myskmadra, smånunneört, vätteros, ramslök, trolldruva och förhoppningsvis desmeknopp. Där växer också en del fina gräs/halvgräs som hässlebrodd, långsvingel, lundelm, parkgröe, skärmstarr, mörk snårstarr och tågväxten
vitfryle. Vi vandrar ca 2-3 km längs den s.k. “kyrkstigen” i lättare terräng. Samling vid
Västra Tunhems kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 15 maj till Birgitta Lindqvist (0701-
73 62 14) eller för samåkning till Johan Grudemo (då samling kl. 8:30 Botanhuset).
Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Efteråt ev. hängstarr vid Bergagården, Hunneberg.


Tisdag 19 maj: Kvällsutflykt i Lärjeåns dalgång med Lars Erik Norbäck. I ravinerna vid Lärjeån finns gott om lind, skogsalm och hassel. Här trivs vårärt, visp- och lundstarr, långsvingel och rödblära. Gullpudra och desmeknopp är nog överblommade och hässleklockan ännu ej utslagen. Fågelsången är intensiv, förra året sjöng en mindre
flugsnappare i området. Det blir ca 3 km vandring i småkuperad terräng. Samling utanför Blå Stället vid Angered C kl. 18:00. Ingen anmälan.


Fredag 22 maj – söndag 24 maj: Långexkursion till Blekinge under ledning av Åke Widgren och Erik Ljungstrand. Några lokaler som vi avser att besöka är Sturkö,
Stumholmen, Kummeln och Bastasjö. Bland många vanligare senvårsväxter hoppas vi
även få se bland annat vårkällört, välsk krassing, backjungfrulin, nötkörvel, Adam och
Eva samt göknycklar. Vi åker tidigt på fredag morgon från Göteborg och kommer att bo
två nätter på vandrarhem i Karlskrona. Logi är huvudsakligen i dubbelrum, medtag lakan.


Pris för logi, frukost och lunchpaket samt exkursionledning blir ca 2 000:- (kostnad för
middagar tillkommer). Detta gäller för dubbelrum. enkelrumstillägget är 450:-. Bilresan
kan förväntas kosta 800:- per person vid 4 personer i bilen. Deltagarantalet är maximerat till 20 personer, vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Bindande anmälan skickas till Johan Grudemo via e-post (johan.grudemo@hotmail.com) senast 27 mars eller via brev till Johan Grudemo, Majstångsgatan 10, 414 72 Göteborg. Specificera om du vill ha enkel- eller dubbelrum och om det är någon som du önskar dela rum med samt eventuella kostkrav. Utförligare program sänds till de anmälda innan exkursionen. Observera att denna resa endast är öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.


Onsdag 27 maj: Insekter och blommor i Änggårdsbergen med Johan Ennerfelt.
Vi vandrar genom Botaniska trädgården, via Torbjörnsmossarna, upp till Ljungheden.
Omkring 2 km på lättgångna stigar. Änggårdsbergens flora bjuder på en intressant
blandning av inhemska växter kryddat med exotiska rymlingar från Botaniska. Den
varierade naturen ger också förutsättningar för ett rikt insektsliv. Växter som kan ses
här är bl.a. bergbräken, rosling, topplösa, svinrot, slåttergubbe, kritsuga, praktveronika,
aklejruta och jungfru Marie nycklar. Bland områdets insekter kan nämnas bivarg, grön
sandjägare och blodröd rövarmyra. Exkursionen avslutas förhoppningsvis med spelande
nattskärror i försommarkvällen. Samling 17:30 vid entrén till Botaniska Trädgården.
Ingen anmälan.


Onsdag 3 juni: Kvällsexkursion med Hans Starnberg till Hästevik, Torslanda. Vi kommer att vandra genom en lund med fin växtlighet och kommer bland annat att se buskstjärnblomma, lundslok, tandrot och långsvingel. Vi kommer även att titta på
havsstrandsvegetation med till exempel saltarv, kustruta, kustarun och kärrtörel. Det blir
en promenad på ca 2,5 km i ganska lättgången terräng och en trevlig fikaplats vid havet.
Samling vid Margreteberg kl 17:30 eller på parkeringen vid Hästeviks badplats kl 18:00.
(Längst in på Torslanda Hästeviks väg.) Närmaste busshållplats är Batterivägen (Röd
express) med en dryg kilometer gångväg till samlingsplatsen. Anmälan senast måndag
1juni. 


Söndag 7 juni: Försommarfloran kring Överön visas av Ragnhild Crawford. Vi besöker torrbackarna vid Höga med den sällsynta strimklövern, backsmörblomma och fältmalört, samt Lilla Överöns långsmala lund som hyser fina lundväxter bl.a. lundbräsma och nässelklocka. Vi ska också titta efter ängslosta, norskstarr och olika björnbärsarter. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling kl. 9:00 vid Botanhuset och vid bussändhållplatsen Överön (Höga) kl. 10:00. Stövlar eller kängor kan behövas. Anmälan senast 5 juni. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Onsdag 10 juni: En kvällsvandring i Billdals park under ledning av Kenneth Bergerson och Erik Ljungstrand. Vi ägnar oss än en gång särskilt åt gräs, men även åt övriga stråväxter – halvgräs och tågväxter – och försöker reda ut systematik och kännetecken inom dessa familjer. Mest blir det vanliga och typiska arter, men även några ovanligare som hässlebrodd och spärrlosta. Eftersom detta är en gammal park kan vi förvänta oss insådda sällsyntheter som parkgröe, vitfryle, lundäxing, skuggsvingel och kanske raklosta. 2-3 km vandring i lätt terräng. Samling Margreteberg kl. 18:00 och vid parkeringen i dalens norra kl. 18:30. Anmälan senast 8 juni.


Lördag 13 juni: Dagsutflykt till Stora Dyrön ledd av Stig Ingvarsson och Lasse Johnson. Dyröns rika berggrund, som till stor del består av metabasit, ger upphov till en artrik flora. Bland arterna kan nämnas glansbräken, prickstarr, rosenrot, backtimjan och fjällkåpa. Ca. 4 km vandring i delvis kuperad terräng. Samling vid Botanhuset kl. 08:15 och vid Rönnängs brygga kl. 09:45. Båt till Dyrön avgår kl. 09:50. Observera, ca 15 minuters promenad från parkeringen vid Rönnängs Ishall. Anmälan senast 11 juni till
Lasse Johnson (0767 66 82 20).


Söndag 14 juni:  se separat flik. 

Onsdag 24 juni – söndag 28 juni: Botanikdagarna på Öland; se program på www.svenskbotanik.se.  


Måndag 29 juni: Kvällsexkursion med Börje Wernersson till Sandsjöbacka. Vi vandrar till kullarna nedanför drumlinen i Sandsjöbacka för att se på en riklig förekomst av den sägenomspunna slåttergubben. Från kullarna går vi ner i kärrområdet för att se på Jungfru Marie nycklar, darrgräs och den ovanliga ormbunken granbräken. Vid ett källflöde en bit upp på drumlinen tittar vi på gräsull, tätört och rundsileshår. Efter fika går vi väster om drumlinen till ett område vid Sandsjön där vi ser på en av få förekomster av näbbstarr på västkusten, brunstarr, kärrspira, ängsstarr, dybläddra mm. Stövlar rekommenderas. Samling kl 18:00 på reservatsparkeringen vid Långåsvägens slut nära Sandsjön. Anmälan till Börje Wernersson (borje.wernersson@gmail.com eller 0737-25 56 78) senast 26 juni. Ett samarrangemang mellan Botaniska Föreningen i Göteborg och Hallands Botaniska Förening.


Lördag 4 juli: Heldagsexkursion till Stigfjordenområdet på Orust ledd av Tore Mattsson och Olle Molander. Vi besöker olika lokaler längs norra delen av Stigfjorden. Utöver en lång rad betesmarks- och havsstrandsväxter kan vi studera ovanligare arter som smal käringtand, blågrönt mannagräs, granspira och falkbjörnbär. Har försommartorkan inte slagit till bör vi kunna se dvärglin och knutört. I området finns även stora förekomster av saltmålla. Vi kan också avnjuta en massförekomst av slåttergubbe. I de grunda vikarna växer flera bottenlevande kärlväxtarter. Vandringarna blir sammanlagt ett par km och går i lätt till medelsvår terräng. Kängor eller stövlar kan behövas på vissa avsnitt. Samling vid Botanhuset kl. 9:00 och vid pendelparkeringen vid Varekil kl. 10:00. Anmälan senast 2 juli till Tore 0730-89 00 38 eller Olle 0702-01 84 93.


Måndag 20 juli – måndag 27 juli: Långexkursion till Abisko under ledning av Erik Ljungstrand. Under en dryg vecka kommer vi att exkurera runt Abisko i Torne lappmark. Vi kommer att besöka fina lokaler i området som Bergfors, Luopakte, Nuolja, Låktatjåkka, Kärkevagge och Råtjuvare samt förhoppningsvis Nissuntjårro. Förutom många vanligare fjällväxter kan vi hoppas få se bland annat alpstenbräken, tuvnarv, polarblära, fjällkrassing, polargullpudra, fjällbrud, lappblågull, grönkattfot, fjällarnika, brokstarr, isstarr, kolstarr, staggstarr och dvärgstarr. Vi kommer att bo i självhushållsstugor invid Abisko turiststation. Priset för logi och lokala transporter
beräknas bli ca 5 000:-. Vi hoppas kunna åka till Torne träsks nordsida och då kommer
ytterligare kostnad för båttransport att tillkomma. Bindande anmälan skickas till Johan
Grudemo via e-post (johan.grudemo@hotmail.com) senast 27 mars eller via brev till
Johan Grudemo, Majstångsgatan 10, 414 72 Göteborg. Utförligare program sänds till de
anmälda innan exkursionen. Observera att denna resa endast är öppen för medlemmar
i BFiG eller VBF.


Fredag 31 juli: Botanisk cykeltur på Brommö under ledning av Olof Janson. Blåbär,
blommor och bad utlovas. Förutom Brommö besöks även ön Hovden dit man får vada.
På hemvägen besöks eventuellt en lokal för dvärgjohannesört på Torsö. Arter vi hoppas
se är vårtåtel, rödmire, ryl, sötbjörnbär, ljungögontröst, skogsknipprot, knärot och ett
stort bestånd av harris. Medtag matsäck för hela dagen, butik och servering saknas på ön. Cyklar kan finnas att hyra, 100:-/dag, men det går inte att förboka så bäst är att ta
med egen. Badkläder är ett bra tips att ta med. 14 km är det runt ön på grusvägar och
stigar. Samling vid färjeläget på Fågelö kl. 07:30, färjan avgår 07:45, sista turen tillbaka
18:30, priset är 50:-/person. 

Föranmälan krävs senast onsdag 29 juli med anledning av covid-19. Ev samåkning kan förmedlas via Peter Laudon (0706-52 09 11). 


Lördag 8 augusti: Börje Wernersson tar med oss på en vandring i Årnäshalvöns
naturreservat i Åskloster. Området är en rest av det gamla, kustnära hedlandskapet som även innehåller en av får och kor betad strandäng. Vi kommer att se ett flertal rödlistade arter såsom borstsäv, klockgentiana, dvärglin, knutört, klotgräs, granspira, rödsäv och ävjebrodd. Vandringen tar 2-3 timmar. Området är mestadels lättgånget. Stövlar rekommenderas. Samling vid Margreteberg kl 9:00 eller på naturreservatets
parkeringsplats klockan 10:00. Anmälan till Börje Wernersson (0737-25 56 78) senast
torsdagen den 6 augusti. Ett samarrangemang mellan Botaniska Föreningen i Göteborg
och Hallands Botaniska Förening. INSTÄLLD!


Lördag 15 augusti: Heldagsexkursion till övre Ätradalen under ledning av Rolf Enander. Vi kommer under dagen att besöka ett flertal lokaler. Vid Hössna prästgårdskärr och i Krokstorpskärret finns bl.a fjällskära, kärrknipprot, axag, hårstarr och loppstarr. I Önnarp vid Ätrans östra gren, finns ett lövskogsparti med bl.a kransrams. I fuktängarna växer kåltistel och dess korsning med brudborste samt klubbstarr, slåtterblomma och norrlandsfibblor. Senare delen av dagen ägnas åt två lokaler cirka 15 km norr om
Ulricehamn, Vinsarpskärret och Horsäckrasjön. Här kan vi se bl.a. krissla, kärrvial,
rosettjungfrulin, sumpnycklar, ögonpyrola, axag, strandviol, ormtunga, rävstarr och
slokstarr. Stövlar nödvändigt. Samlingsplats parkeringen vid Hössna kyrka kl 10:30.
Anmälan för samåkning (då samling kl 8:45 Botanhuset) till Johan Grudemo senast 13
augusti. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Söndag 30 augusti: En exkursion i Slottsskogen ledd av Johan Ennerfelt, där vi tittar på minor, galler, gnagspår och andra tecken på att det finns många varelser i naturen som lever på, av och inte minst inuti växter. Bakterier, virus, svampar, kvalster, myggor, skalbaggar, fjärilar med flera orsakar galler och andra spår på växter. En repris av fjolårets lyckade exkursion. Ca 4 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården kl. 10:00. Ingen anmälan.


Lördag 5 september: Ormbunksexkursion till södra Svartedalen och Tjörn med Stig Ingvarsson och Erik Ljungstrand. Under denna dag hoppas vi få se nästan samtliga
”normala” (leptosporangiata) ormbunkar som är kända från Bohuslän, totalt ungefär
tjugofem arter - flera mycket sällsynta! - och därtill åtskilliga av våra lummer- och
fräkenarter. Totalt ca 5 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botanhuset
kl. 8:15 och på bensinstationen vid Stora Högamotet kl. 9:00. Stövlar rekommenderas!
Anmälan senast 3 september.


Lördag 10 oktober: Heldag då vi tittar på minst åtta jordstjärnearter under ledning av Olof Janson. Vi studerar dessa spektakulära svampar både i mera naturliga (kalkbarrskog) och mer eller mindre kulturpåverkade (betesmark, trädgård) miljöer.
Samling vid Kinne-Vedums kyrka kl. 9.00, avslutning vid Eggby kyrka ca kl. 18:00.
Anmälan för samåkning senast 8 oktober till Johan Grudemo (då samling kl. 6:45
vid Botanhuset). Samarrangemang med Götene-Kinnekulle Naturskyddsförening och
Göteborgs Svampklubb.