Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart SundhProgram för 2024

Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg


För exkursionerna gäller:
• Deltagande i exkursion bör anmälas till Johan Grudemo (0725-032320, gärna med SMS, OBS ring ej dagtid på vardagar) eller till exkursionsledaren/annan om så anges i texten nedan. Ange vilken exkursion det gäller, namn, telefon. Endast de som är anmälda kan informeras om sena ändringar i programmet eller om exkursionen skulle behöva ställas in (kontrollera gärna även på www.bfig.se eller Botanik i Väst på Facebook). Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg, om inget annat anges i texten
nedan.
• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. Glöm inte lupp och anteckningsbok!
• Ta med matsäck – även på kvällsturerna, om du så önskar.
• Vi hoppas kunna arrangera samåkning vid de exkursioner där samlingsplats Margreteberg anges, men aktuell information ges efter anmälan. Margreteberg är en ljusgul trävilla belägen på Margretebergsgatan 4 och västsydväst om hållplatsen Botaniska Trädgården, bort mot Slottsskogsvallens idrottsplats. Rekommenderad ersättning till bilägaren är 28 kronor per mil, att fördelas mellan alla i bilen (alltså även
föraren), om inte annat har avtalats.
• Till exkursionerna är även icke medlemmar välkomna att följa med, men vid i programmet angivet begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.
• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Lasse Johnson (0767-668220), Peter Laudon 0706-520911) eller direkt till exkursionsledaren.


Exkursioner 2024


Lördag 6 april: Mossexkursion under ledning av Peter Carlsson med några timmars
vandring på Lavön på Orusts västsida. Området har typisk bohuslänsk skärgårdsnatur
med skarpa kontraster: karga bergryggar, frodiga sprickdalar, strandängar och torrbackar. Inslaget av skalgrus ger fläckvis en tydligt kalkpåverkad flora. Inom ca en halv kvadratkilometer har här hittats omkring 150 mossarter, bland annat havsstrandsarter som Ulota phyllanta, Didymodon tophaceus, Tortella flavovirens och Henediella heimii; torrbacksarter som Thuidium assimile och Abietinella abietina; sju Orthotrichum-arter  (hättemossor), fem Hypnum-arter (flätmossor), sju Racomitrium-arter (raggmossor), och sällsyntheter som Enthostodon obtusus och Conardia compacta. Allt får vi inte se, men ett representativt urval. Samling vid Margreteberg kl. 8:30 och vid bensinstationen i Varekil (ligger mitt för Varekils busstation) kl. 10:00 för samåkning till Tuvesvik. 
Anmälan senast 4 april till Erik Ljungstrand (0708-559628, OBS EJ med SMS).

Lördag 20 april: Heldagsexkursion till Svartedalen med Stig Ingvarsson och Erik
Ljungstrand. Turen avser att vara en introduktion till de nyligen urskilda arterna av vad
vi tidigare benämnt ”lopplummer”, nu uppdelad i fem inom Sverige förekommande
arter. Under hösten 2023 har fyra av dessa påvisats i Svartedalen, äkta lopplummer,
dråglopplummer, nållopplummer och grön groddlummer. Vi besöker en rad lokaler och
tittar närmare på hur man känner igen dessa arter, deras biotoper, intressanta följeväxter med mera. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng. Kängor/stövlar kan behövas. Samling vid Margreteberg kl. 9:00 och på bensinstationen vid Stora Högamotet kl. 10:00. Anmälan senast 18 april till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).


Tisdag 23 april: Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av
Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör
vi kunna få se gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och
lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Stolpboden i Botaniska
trädgården kl. 17:30. Anmälan senast 22 april till Erik Ljungstrand (0708-559628, OBS
EJ med SMS). Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Måndag 29 april: Nybörjarexkursion till Rya skog där Johan Grudemo kommer att
guida runt i området och visa olika vårblommor. Vad vi kommer att hitta beror på hur
långt våren har hunnit, men vi hoppas på bland annat vårlök, lundvårlök, desmeknopp
och rödblära. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling på parkeringen vid Rya skog
kl. 18:00. Anmälan senast 26 april till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).
Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Söndag 5 maj: Vandring i Högsböla ängar under ledning av Kurt-Anders Johansson
och Rolf-Göran Carlsson. Vid denna tid får vi se massor med blommande ramslök och
svalört i de fuktiga delarna av ängen. I den torrare delen i öster som är Billingens enda
alvarmark blommar nu rikligt med gullviva och sankt Pers nycklar. Här träffar vi också
på många andra ängsväxter. På kalkhällarna längst i öster växer många små arter, såsom backtimjan, duvnäva och grusbräcka. Har vi tur så finner vi också grusviva, på en av få växtplatser på Billingen. Ca 2,5 km vandring. Vi fikar med vacker utsikt över sjön Lången, längst i väster. Samling för samåkning från Göteborg vid Margreteberg kl. 7:30 och vid parkeringen till Högsböla ängars naturreservat, ca 1 km norr om Bergs kyrka, kl. 10:00. Avslutning kl. 12:30. Anmälan senast 3 maj, till Erik Ljungstrand (0708-559628, OBS EJ med SMS) från Göteborg eller till Kurt-Anders Johansson (0706-301736).


Tisdag 7 maj: En kvällsvandring på Bohus fästning under ledning av Ragnhild
Crawford. Fästningen hyser en intressant flora, med bland annat flera läkeväxter. Ca 2
km lätt vandring. Växter som vi hoppas att se är raggarv, luktviol, skelört, pestskråp och olika nävor. Samling vid Margreteberg kl. 17:00 och på parkeringsplatsen vid kiosken, Bohus fästning kl. 18:00. Anmälan senast 6 maj till Erik Ljungstrand (0708-559628, OBS EJ med SMS).


Söndag 19 maj: Nybörjarexkursion till Trollspisberget i centrala Göteborg ledd av
Kristoffer Hahn. Det här, för många obekanta, naturområdet strax söder om Götaplatsen bjuder på ett urval av växter ur vår vardag och en praktfull utsikt över staden. Ca 1,5 km vandring i blandad terräng. Samling vid lekplatsen intill Renströmsparkens Näckrosdamm kl. 10:00. Vi avslutar runt kl. 12. Ingen anmälan.


Tisdag 21 maj: Kvällsexkursion till Änggårdsbergen i Göteborg med Johan Ennerfelt.
Detta välbesökta naturreservat bjuder på en intressant kombination av inhemska
växter och rymlingar från Botaniska Trädgården. Vi går på lättgångna stigar och ser
arter som rosling, topplösa, svinrot, kattfot, flugtrumpet och bergsbambu. Samling vid
spårvagnshållplatsen Botaniska Trädgården kl. 18:00. Anmälan senast 19 maj till Johan
Ennerfelt (0730-415614, helst med SMS).


Söndag 26 maj: Heldagsexkursion till Älgön i Hakefjorden med Erik Ljungstrand.
Denna artrika ö är Botaniska Föreningens i Göteborg mest besökta exkursionsmål genom tiderna. Vi kommer mest att ägna dagen åt öns östra delar, där artrika naturbetesmarker och lundar dominerar. Bland arter vi bör kunna få se kan nämnas bokarv, tandrot, klippoxel och gullviva samt många halvgräs och gräs. Ca 4 km vandring i rejält kuperad terräng. Samling vid Margreteberg kl. 7:00 och vid Rökans brygga (intill Instöbron) kl. 8:10. Båt till Älgön avgår kl. 8:20 (men tiden bör kontrolleras!). Anmälan senast 24 maj till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS). 


Onsdag 29 maj: Kvällsexkursion till Utby och Fjällbo ängar under ledning av
Håkan Pleijel. Vi börjar med att ta oss en titt på vilka ruderatväxter som blommar vid
fotbollsplanerna på kvibergsområdet. Har vi tur så blommar försommarjohannesörten,
men vi undersöker också om årets skott av nyckelveronika har börjat spira. Vi fortsätter
in i den intilliggande skogen där det växer sumpkäringtand och hybriden mellan nejlikrot och humleblomster i lövskogen, i barrskogen österut kambräken och bergbräken. Exkursionen avslutas vid Fjällbo ängar där vi söker ängshavre, ängsskallra och andra gräsmarksväxter samt uppåt branterna lundslok. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid busshållplatsen Hindersmässogatan kl. 18:00. Anmälan senast 27 maj till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).


Lördag 1 juni: Exkursion till Ovandalen på Halleberg med Birgitta Lindqvist. Vi
vandrar på en stig genom dalen bland gamla granar och ädellövskog ner mot Vänerns
strand, ca 1,5 km enkel väg. Under denna tid blommar ramslöken som bäst. Vi kommer
även att få se skogsbräsma, trolldruva, vätteros, dvärghäxört, sårläka, strutbräken och
en del gräs som skogssvingel, hässlebrodd och lundelm. Stigen är bitvis lättgången och
fuktig, men mot slutet stenig och något brant. Bra skor rekommenderas! Samling vid
Margreteberg kl. 8:20 och på parkeringen längst ut på Halleberg kl. 10:00. Anmälan senast 30 maj till Birgitta Lindqvist (0701-736214). Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Söndag 2 juni – lördag 8 juni. Långexkursion till Gotland för anmälda.


Torsdag 6 juni: Johan Grudemo guidar en vandring genom Sillviks skalgrusbankar.
Vi hoppas få se många försommarväxter som till exempel månlåsbräken, ormtunga,
skogsvicker och vårfingerört. Ca 4 km vandring i lätt terräng. Samling vid Margreteberg
kl. 9:00 eller vid Hornkamsgatans busshållplats (Buss X1) kl. 10:00. Anmälan senast
4 juni till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).


Söndag 9 juni: Exkursion till Bronsålderssundet och Lilleby under ledning av Johan
Grudemo. Vi kommer att vandra genom lövskogen och ut mot havsstränderna. I lunden
växer olika försommarblommor och i det betade området vid Lilleby kan vi bland
mycket annat få se till exempel granspira och västkustarv. Ca 5 km vandring i medelsvår, och delvis blöt, terräng. Samling vid Margreteberg kl. 9:00 och vid Bronsålderssundets parkering kl. 10:00. Anmälan senast 7 juni till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).


Onsdag 12 juni: Kvällsutflykt till Kippholmen ledd av Uno Unger. Denna urbergskulle
vid Nordre älv hyser en rik torrbacks- och strandflora, och även de angränsande markerna är av stort botaniskt värde. Bland växter vi hoppas träffa på kan nämnas vildpäron, japansk träddödare, brudbröd, smörbollar, strandveronika, slåttergubbe, ormrot och krussilja. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Margreteberg kl. 17:15 och vid busshållplatsen Kippholmen kl. 18:00 (buss 22 från Hjalmar Brantingsplatsen kl. 17:14, men kontrollera tiden). Anmälan senast 10 juni till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).


Lördag 15 juni – söndag 16 juni: Långexkursion till Nora och norra Västergötland
under ledning av Kjell Sundqvist och Erik Ljungstrand. Vi kommer att åka tidigt på
lördagsmorgonen och under lördagen exkurrera i de kalkrika områdena runt Nora. Vi
kommer bland annat att titta på många olika daggkåpearter, däribland flera av de större
rariteterna, till minne av daggkåpskännaren Anders Bertilsson, som var en nära vän till
exkursionsledarna. Kilsbergen med omnejd är känt som Sveriges rikaste trakt för just
daggkåpor. Även andra sällsyntheter kommer att beskådas, bland dessa vilt (alltså inte
förvildat) blåtry. Frampå söndagen kommer vi att åka söderut mot Tiveden, där Bölets
ängar med sin mycket artrika flora står på programmet. Vi kommer att bo på Åkerby
herrgård i Nora. Kostnaden för boendet inklusive frukost är 575 kr i dubbelrum eller
925 kr i enkelrum. Till detta kommer kostnad för bilresa och exkursionsledning på ca
800 kr, samt kostnad för lunch och middagsmat. Begränsat deltagarantal, ca 20 personer; vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Skriftlig anmälan så snart som möjligt, men senast 31 mars, till Johan Grudemo via e-post (johan.grudemo@hotmail.com).

Observera att denna resa endast är öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.

Söndag 16 juni: De Vilda Blommornas Dag; se separat program.

Tisdag 18 juni: En kvällsvandring genom Bokedalen i Jonsered under ledning av
Kenneth Bergerson. Vi kommer att särskilt ägna oss åt gräs och några andra stråväxter
samt lite ormbunkar, artgrupper som många tycker verkar ”svåra”; om intresse finns
kan vi demonstrera hur man nycklar gräs. Mest blir det vanliga och typiska arter,
men även sällsyntheter som skuggsvingel och andra gräsfröinkomlingar hoppas vi
kunna visa. Vi tittar naturligtvis även på övriga växter i det vackra och omväxlande
landskapet. Ca 2–3 km vandring i delvis fuktig och lite kuperad terräng. Samling norr
om pendeltågsstationen Jonsered kl. 17:30; där det också finns parkering. Anmälan
senast 17 juni till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).

Söndag 23 juni: Vandring i Tuveslätt med Stig Ingvarsson och Lasse Johnson. Tuveslätt
är ett kommunalt naturreservat. Området sköts med slåtter och betesdrift. Inslaget av
skalgrus är stort vilket påverkar floran. I reservatet finns också många fornlämningar
och kulturhistoriska spår. Arter som vi kan få se är kattfot, darrgräs, granspira, fjällkåpa
och slåtterfibbla. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Margreteberg kl. 8:45, och vid parkeringen vid fotbollsplan i Tuveslätt kl. 10:00. Anmälan senast 20 juni till Lasse Johnson (0767-668220). Samarrangemang med Västkuststiftelsen.


Måndag 24 juni: Vandring bland orkidéerna i Nohlmarkens naturreservat där Kurt-
Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson guidar. I detta orkidéparadis kan vi troligen
få se 10 olika orkidéarter. Har vi tur så kanske några brudsporrar, kärrknipprötter eller
skogsknipprötter har börjat blomma. Men vi kommer även att få se många andra vackra
växter, som kärrspira, slåtterfibbla, sommarfibbla och stallört. Fortfarande kanske också
några smörbollar blommar. Samling vid Nohlmarkens parkering kl. 18:30. Anmälan till
Kurt-Anders Johansson (0706-301736).

Tisdag 25 juni: Sommarexkursion till Sandsjöbacka där vi under ledning av Börje
Wernersson vandrar till kullarna nedanför drumlinen för att se på den rikliga förekomsten av slåttergubbe. Från kullarna går vi ner i kärrområdet för att se på brunstarr, darrgräs, granbräken, jungfru Marie nycklar, nattviol och ett flertal stråväxter. Vid ett källflöde en bit upp på drumlinen tittar vi på gräsull, tätört och rundsileshår. Efter fika går vi till ett område öster om och vid Sandsjön där vi ser på en av få förekomster av näbbstarr på Västkusten, kärrspira och ängsstarr. Stövlar rekommenderas. Samling vid Margreteberg kl. 17:30 och på reservatsparkeringen vid Långåsvägens slut kl. 18:00. Anmälan senast 23 juni till Börje Wernersson (0737-255678 eller borje.wernersson@gmail.com). Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.


Söndag 30 juni: Heldagsexkursion till Koljön ledd av Tore Mattsson och Olle Molander.
Koljön ligger mellan Orust och Flatön och kan endast nås med båt. Den ligger på en
ändmorän och är till största delen täckt av tallskog på ett underlag av sand och grus.
Vegetationen i tallskogen är artfattig, men här finns dock rika bestånd av knärot och ett
bestånd av skogsnattviol. På en del ställen, framförallt mot stränderna på öns nordsida
går det underliggande berget i dagen. I bukten på sydsidan finns en havsstrandäng med
bland annat kust- och dvärgarun, dvärglin, knutört, saltmålla, ormtunga och andra
typiska havsstrandsarter. På udden åt sydost finns en fint utvecklad torrängsflora. Även
insektsfaunan är rik här med fynd av flera rödlistade fjärilar. Ca 2 km vandring i lätt
terräng. Samling vid Margreteberg kl. 8:30 och vid Morlanda brygga (Strömsholm)
ONO om Morlanda kyrka kl. 10:00. Parkeringsplats finns vid vägen ca 500 m SV om
samlingsplatsen. Begränsat deltagarantal då båttransport. Ta gärna med egen flytväst.
Möjlighet till bad finnes. Anmälan senast 28 juni till Tore Mattsson (0730-890038).


Lördag 6 juli: Exkursion med insektstema till Utänge ö på Tjörn under ledning av
Johan Ennerfelt. Utänge ö har varit betad under mycket lång tid. Detta har gjort att
halvön hyser en stor mångfald av hävdgynnade växter och svampar. Insektsfaunan är
sämre känd, men för ett par år sedan hittades här gulvingad saltlöpare, vilket innebar den andra kända lokalen för arten i Sverige. Vi hoppas få se dessa vackra skalbaggar, men även att upptäcka andra intressanta insekter på denna mycket artrika halvö. Samling vid Margreteberg kl. 8:45 och vid busstationen i Kållekärr kl. 10:00. Anmälan senast 4 juli till Johan Ennerfelt (0730-415614, helst med SMS). Samexkursion med Västsvenska Entomologklubben.


Söndag 7 juli: I Djupadalen i Dala finns Sveriges tätaste och mest isolerade förekomst
av svartfläckig blåvinge, som visas av upptäckaren Mikael Johannesson. Denna sällsynta
fjäril lever på backtimjan och kungsmynta. Han visar oss hur den här lever med en annan myra än på övriga svenska lokaler. Vi passar även på att beundra denna kanjonliknande dalgång och dess rika flora, besöksmål nr 75 i Botaniska besöksmål i Västergötland. Samling vid Margreteberg kl. 8:00 och på parkeringen vid Djupadalen kl. 10:00. Obligatorisk anmälan senast 5 juli till Olof Janson (0705-690386). Om vädret inte är lovande kan exkursionen flyttas fram något.


Torsdag 11 juli – måndag 15 juli: Botanikdagarna i Västerbotten; se SBF:s hemsida.


Fredag 19 juli: Botanisk cykeltur på Brommö under ledning av Olof Janson. Vi cyklar
tvärs över ön till sundet mot Hovden, där vi vadar 300 m och sedan vandrar 1,5 km
till klapperstensstranden på halvön Brommöhuvud, där vi beundrar Västergötlands
hittills enda kända lokal för blingon, hybriden blåbär × lingon. Sedan cyklar vi till
Rövarsand, där skogsknipprot växer och där vi kan ta ett bad. Efter att ha tagit färjan
tillbaka till Torsö besöker vi tallgranen (en stor tall med en ca 2 dm grov grangren ca
4 m upp på stammen) på Fågelö. Sedan avslutar vi med ryl och de stora harrisbuskagen
vid Sandvik på norra Fågelö. Medtag stövlar och matsäck för hela dagen, butik och
servering saknas på ön. Cyklar kan finnas att hyra, 100 kr per dag, men det går inte att
förboka, så bäst är att ta med egen. Badkläder och blåbärshink kan vara bra att ta med.
Samling vid Margreteberg kl. 7:00, Preems parkeringsplats strax norr om Götene vid
rondellen gamla E20/riksväg 44 kl. 8:45 eller vid färjeläget på Fågelö kl. 9:45, färjan
avgår kl. 10:00, sista turen tillbaka kl. 18:30, priset är 50 kr tur och retur (kontanter eller swish) per person. Beräknat slut kl. 21:30. Anmälan för samåkning från Göteborg till Erik Ljungstrand (0708-559628, OBS EJ med SMS). Information Olof Janson (0705-
690386); se även Calluna 38(1): 6-8.


Tisdag 30 juli: Kvällsutflykt till naturreservatet Välen i Västra Frölunda under ledning
av Uno Unger. Vi kommer att ta en 2,5 km lång promenad på gångvägar i västra delen.
Arter vi hoppas kunna se innefattar svartbräken, glesstarr, sötvedel, korskovall, vippärt,
solvända och strandmolke. I dagvattensbäcken nära fågeltornet letar vi bland annat
efter källfräne. Samling vid Margreteberg kl. 17:30 och vid reservatsparkeringen intill
busshållplatsen Kannebäck (linje 92 och 93) på Näsetvägen kl. 18:00. Anmälan senast
28 juli till Uno Unger (0704-821211). Samarrangemang med Västkuststiftelsen.
Söndag 4 augusti: Eftersommartur till Sönnerbergen på Onsalahalvön med Erik
Ljungstrand och Jan Johansson. Vi vandrar över den betade kustheden mot klippstränderna och hoppas få se bland annat dikesskräppa, raspbjörnbär, flocksvalting och inte minst hjorttunga. Vid och på Mönster finner vi troligen sandmålla, strandbeta, fyrling och ävjebrodd. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Margreteberg kl. 9:00 och vid Orreviks vändplats kl. 10:00. Anmälan senast 2 augusti till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS). Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.


Onsdag 7 augusti: Kvällsexkursion till sydöstra delen av Stora Amundön under
ledning av Aimon Niklasson, med inriktning på vanligare växter vid västkuststranden
och betydelsen av naturtypen för de växter som växer där. Betesmark, en av våra få
kvarvarade slåtterängar, havsstrand både med och utan sten och lövskog med fragment
av ädellövskog finns att se. Bland ovanligare växter kan nämnas engelsk fetknopp,
rödsäv, stallört, kärrtörel, kattfot, strandloka och strandmalört. Vi ser även några vanliga mossor. Vissa arter varierar i förekomst mellan åren. Badmöjligheter finnes. Medhavd fika kan intas vid havet. Ca 2 km lätt vandring, stövlar behövs enbart vid regn. Samling vid Margreteberg kl. 18:00 och på parkeringen innanför St. Amundön kl. 18:30. Anmälan senast 5 augusti till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS). Samarrangemang med Västerhavsveckan och Västkuststiftelsen.


Onsdag 14 augusti: Traditionell stadsvandring genom Göteborgs innerstad under
ledning av Erik Ljungstrand. Än en gång vandrar vi på stenstadens gator för att se vad
grönt där kan finnas. Nya arter dyker upp varje år, men blott få av dem blir beständiga,
och stundom försvinner även gamla bekanta. Murruta, rödmalva och pilblad borde
dock kunna utlovas. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30. Stövlar ej
nödvändigt. Anmälan senast 12 augusti till Johan Grudemo (0725-032320, helst med
SMS).

Lördag 17 augusti: Heldagsutflykt till Råö på Onsalahalvön. Vi genomför ännu en
exkursion till den för Onsala rymdobservatorium avspärrade delen av halvön. Vi kommer där att vandra runt och tillsammans leta sensommarväxter. Vi kommer dessutom att kunna ha en längre exkursion än förra gången. Samling vid Margreteberg kl. 9:00 och på parkeringsplatsen utanför grinden till Rymdobservatoriet på Råö kl. 10:00. Anmälan senast 15 augusti till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).


Lördag 24 augusti: Börje Wernersson tar oss med på en vandring genom Årnäshalvöns naturreservat i Åskloster. Området är en rest av det gamla, kustnära hedlandskapet som även innehåller en betad (kor, gäss) strandäng och intressanta hällkar. Reservatet innehåller flera för Varbergs kommun ovanliga arter och vi hoppas kunna se borstsäv, dvärglin, etternässla, fyrling, granspira, hedfryle, klockgentiana, klotgräs, knutört, krypfloka, plattbladig igelknopp, rosenpilört, rödlånke och ävjebrodd. Området är mestadels lättgånget och vandringen tar 2–3 timmar. Stövlar rekommenderas. Samling vid Margreteberg kl. 8:45 och på naturreservatets parkeringsplats kl. 10:00. Anmälan senast 22 augusti till Börje Wernersson (0737-255678 eller borje.wernersson@gmail.com). Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.


Söndag 25 augusti: Heldagsutflykt med tema vattenväxter i Hornborgasjön och Valle
med Peter Laudon och Petter Bohman med benäget bistånd av Erik Ljungstrand. Hur
skiljer man på olika kransalger? Hur många natearter finns i sjön? Finns det kvar röd
andmat? Hur går det för sjöns grönskäror? Vi planerar också besök på någon ruderatmark i närheten. Förra året fanns det hjärtstilla, stenfrö och kattmynta vid klosterkyrkan och den nyrestaurerade Klostersjön kan vara värd ett litet besök. Samling för samåkning från Göteborg vid Margreteberg kl. 8:00 och vid Café Doppingen nära Fågeluddens parkering NV om Broddetorp kl. 10:00. Anmälan senast 23 augusti, helst med SMS, till Johan Grudemo (0725-032320) från Göteborg eller till Peter Laudon (0706-520911). 


Lördag 31 augusti: Heldagsexkursion till Vrångö med Johan Ennerfelt. Vrångö är
den sydligaste bebodda ön i Göteborgs södra skärgård och utgörs till stor del av ett
naturreservat. Längs stigar och på stränder ser vi arter som martorn, strandmolke,
marrisp, odört och rödlånke. Vi planerar att resa med första lämpliga avgång från
Saltholmen efter kl. 9. Exkursionsledaren informerar de anmälda deltagarna om den
exakta avgångstiden. Anmälan senast 29 augusti till Johan Ennerfelt (0730-415614,
helst med SMS).